Bases per participar en l'espai expositor

TERRACOTTA BIENNAL 2020
16, 17 i 18 d’octubre
1ª edició

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

NORMES GENERALS

ART. 1 - OBJECTE Aquest Reglament té per objecte la regulació administrativa de la venda exercida a l’espai dels expositors dins l’esdeveniment Terracotta Biennal de la Bisbal d’Empordà que es celebra amb una periodicitat biennal.

ART. 2 - CONCEPTE És un espai expositor dins de Terracotta Biennal, un esdeveniment cultural, artístic, artesanal de ceràmica al sud d’Europa. Per millorar la valorització i la percepció de la ceràmica entre la societat, apropar, més i millor, la ceràmica de la Bisbal als sectors del mercat amb interès potencial: disseny, interiorisme, jardineria, arquitectura, gastronomia,... i mostrar l'art de la ceràmica com a ofici i com a possible formació i de futur professional.
Un esdeveniment Festiu de la Ceràmica de caràcter monogràfic, adreçada als professionals del sector de la ceràmica, galeries, revistes especialitzades, editorials i institucions vinculades a la ceràmica.

ART. 3 - CELEBRACIÓ Terracotta Biennal se celebra de divendres a diumenge, els dies 16, 17 i 18 d’octubre. L’espai d’expositors es desenvoluparà als exteriors del Terracotta Museu.

ART. 4 - HORARI L’esdeveniment començarà divendres tarda i conclourà diumenge tarda. L’horari d’obertura serà concretada per l’organització properament.

ART. 5 - ENTRADA L’accés dels visitants tindrà un cost reduït que inclourà entrada al museu.

ART. 6 -CARACTERITZACIÓ Els llocs de venda que s’ofereixen corresponen a un espai expositor als exteriors sota un mateix cobert.

ART. 7 – El cost de participació a l’espai expositor inclou el cobert de l’espai exterior del terracota Museu, la taxa d’ocupació a la via pública, la neteja i la seguretat nocturna.
Hi ha 2 opcions d’estand:

  • Opció A: Espai lliure d'envans i delimitat (2x3) sota estructura coberta.Cost participació 150€. (No inclou connexió elèctrica, ni estructura de les parets)
  • Opció B: Estand (2x3) sota estructura coberta. Cost participació 250€. Amb estructura d'envans (3*1*2m) i connecció elèctrica.

*S’oferirà un 10% de descompte a tots els associats de l’associació Ceramistes la Bisbal i de la Marca Ceràmica de La Bisbal. 

L’organització assumeix els costos de la campanya de publicitat i de les activitats que s’organitzaran durant la celebració de la fira. En cas d’altres necessitats de serveis pel desenvolupament de la vostra activitat consulteu a l’organització.

Aquesta primera edició del Terracotta Biennal anirà dedicada al 3D, les activitats lúdiques, conferències, taules rodones... realitzades al recinte del Terracotta Museu, estaran relacionades amb aquesta aplicació a la ceràmica. A més a més hi hauran altres accions relacionades amb la ceràmica a tota la Vila de la Bisbal d’Empordà.

ART. 8 -SOBRE ELS LLOCS DE VENDA

     A. Distribució d’espais: L’adjudicació dels espais és un dret exclusiu de l’organització i es farà en funció de consideracions d’ordre tècnic relacionades amb el conjunt de l’exposició i del material a exhibir i comercialitzar dacord a al comité seleccionador que ho valorarà a partir de les solicituds presentades.
    B. Normes específiques per als expositors: Cada empresa ha d’exposar individualment els productes d’elaboració pròpia, i per tant es prohibeix la revenda. Està autoritzada la venda directa. L’incompliment d’aquestes condicions comportarà la clausura immediata de l’estand per part de l’organització.
     C. Muntatge: La responsabilitat del muntatge interior de l’espai correspon exclusivament a cada expositor. Les instal·lacions i la col·locació de mercaderies hauran de fer- se a partir de les 8 hores del matí i hauran d’estar totalment acabades a les 14:00 hores del dia 16 d’octubre coincidint amb l’obertura de la Fira. L’expositor queda obligat a deixar en perfecte estat l’estand o espai que li sigui assignat, i serà responsable de qualsevol desperfecte. No podrà realitzar cap tipus de decoració (pintar, empaperar, foradar) que ocasioni desperfectes irreversibles als estands. En aquest cas, l’organització podrà exigir, si escau, l’import dels danys ocasionats, com també la reposició al seu estat original.
     D. Desmuntatge: El desmuntatge dels estands no podrà iniciar-se fins a l’últim dia (18 d’octubre), després de l’hora de tancament de la fira. Les instal·lacions i els elements subministrats per l’Ajuntament de la Bisbal s’hauran de tornar en les mateixes condicions i en el mateix estat en que foren lliurats.
      E. Seguretat i assegurances: L’expositor ha de prendre les mesures necessàries de seguretat i protecció dels productes exposats. La nit del 16 i 17 i del 17 al 18 d’octubre hi haurà un servei de vigilància nocturna, però l’organització declina tota responsabilitat pels danys i robatoris que poguessin sofrir les instal·lacions i els objectes exposats. L’assegurança per robatori anirà a compte i càrrec de cada expositor, així com una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi un mínim de 150.300€ d'acord amb el que es preveu a l'article 80 del DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
      F. L’expositor renuncia a la reclamació de danys que puguin produir-se en els productes exposats per causa de pluja, vent, furt o deficiències en el muntatge dels estands.

ART. 9 -PRODUCTES A VENDRE Els diferents expositors presents a la Terracotta Biennal només podran vendre i exposar articles d'elaboració pròpia.

ART. 10 – CONTROL. L’organització i comitè seleccionador seran els responsables de supervisar el nivell artístic i artesà de les peces exposades en tot l'àmbit de la biennal.

ART. 11 - REQUISITS Per a l’exercici de la venda durant la fira, els expositors hauran de complir els següents requisits: a) Que l’empresa està donada d’alta de l’epígraf corresponent i està al corrent de pagament dels impostos. b) Estar donats d’alta i al corrent de pagament de la Seguretat Social. c) Complir els requisits que s’estableixen reglamentàriament referents al producte objecte de venda al mercat.

ART. 12 - NETEJA I MANTENIMENT DEL LLOC L’expositor està obligat a mantenir el seu estand, així com el seu entorn, en perfectes condicions de neteja, tant durant l’horari d’obertura de la Fira com en acabar-se. La neteja dels espais comuns anirà a càrrec de l’Ajuntament.

ART. 13 - ALTRES NORMES Queda prohibit l’ús d’altaveus i aparells musicals des dels estands dels expositors, com també la publicitat que pugui molestar els expositors veïns o els visitants de la Fira.

ART.14.- Per tal de garantir la màxima qualitat, les sol·licituds rebudes dins el termini estaran subjectes a una selecció, duta a terme pel Comitè de Selecció, format per professionals del món de la ceràmica artística i artesanal. Per tant, es reserva el dret d’admetre o denegar el permís per poder participar a Terracotta Biennal.

 

Convocatòria oberta fins al 15 de maig de 2020