Informació bàsica de protecció de dades personals

Responsable del tractament: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.

Finalitat: portar un registre de les persones participants a les fires, a efectes de seguiment, organització de l’esdeveniment i tramesa d’informació.

Legitimació: compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).

Destinataris: no es comuniquen dades a altres persones.

Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol•licitud de limitació, adreçant-vos a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Trobareu més informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.bisbal.cat